Sunday, June 25, 2017

Yurigokoro

Japan, 2017
Director: Naoto Kumazawa
Starring: Yuriko Yoshitaka, Ken'ichi Matsuyama, Tori Matsuzaka

Saturday, June 24, 2017

Outrage Coda

Japan, 2017
Director: Takeshi Kitano
Starring: Takeshi Kitano, Toshiyuki Nishida, Tatsuo Nadaka

Friday, June 23, 2017

Werewolf Games: Crash Room of Shudder

real jinrou game: senritsu no crash room
Japan, 2014
Director: Seisoku Kajita
Starring: Hiroyuki Kajima, Mariya Nagao, Risako Tokoro